Nabrežina

Nabrežina

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom

Vrtec v Devinu

Kje smo

Devin, 62/I

TELEFON: 040 208149

Urnik

Vrtec deluje od ponedeljka do petka od 7.45 do 16.00.

Malčkom sta v vrtcu vsak dan zagotovljena malica in kosilo.

Poslopje

V prostorih stavbe sobivata slovenski in italijanski oddelek otroškega vrtca, dobro počutje pogojujejo spoštljivi in sodelovalni  medsebojni odnosi.  Vzgojno izobraževalne dejavnosti potekajo ločeno po oddelkih, nekateri prostori so namenjeni skupni uporabi obeh oddelkov.

Zunanje igralne površine

Vrtec je obdan z drevesi in obsežnim dvoriščem, ki je dobro zavarovano in opremljeno z otroškimi igrali.

VZGOJNO – DIDAKTIČNA ORGANIZACIJA

(Skupna vsem vrtcem ravnateljstva)

Didaktično delo poteka organizirano v oddelku ali po heterogenih skupinah. Učinkovita organizacija dela narekuje smiselno uporabo prostorov in ustrezen časovni razpored dejavnosti. Programiranje didaktičnih dejavnosti je zasnovano na projektih in prožnem usklajevanju rednega vzgojno izobražavalnega dela.

Dnevni red vrtca – organizacija časa

Otrokov dan v vrtcu je načrtovan skozi celoten urnik in je sestavljen iz elementov prostih in usmerjenih dejavnosti. Prepletanje prostih dejavnosti z usmerjenimi pa zagotavlja predvidljivo zaporedje dogodkov, gladke prehode in doslednost v pričakovanjih. Posebno pozornost namenjamo spodbujanju in podpiranju optimalnega razvoja otrokove samostojnosti.

Srečanja s starši

September – Prvi stiki s starši novo vpisanih malčkov, medsebojno spoznavanje in izmenjava informacij o otroku.

September/Oktober – Predstavitev življenja in dela vrtca, ponudba programov in projektov; Izvolitev predstavnikov staršev v oddelčne svete.

Januar – Dnevi odprtih vrat, predstavitev vzgojno-izobraževalnega delovanja vrtca staršem bodočih novovpisanih otrok.

V teku šolskega leta – govorilne urice.

Vzgojno izobraževalni program

V vrtcu je otroku zagotovljeno varno in spodbudno učno okolje, v katerem se lahko celostno razvija. Pomembno nam je, da se vsak otrok čuti sprejetega in je deležen spoštljivega odnosa. Z igro in raznovrstnimi dejavnosti ustvarjamo spodbudno učno okolje za uspešen vsestranski razvoj otroka in celovit pristop k razvoju kompetenc. Skozi različne oblike vzgojnega dela se prepletajo spontane in načrtovane vzgojno izobraževalne dejavnosti, ki jih opredeljuje Kurikulum za vrtce in temeljijo na področjih izkustvenega učenja: 

JAZ IN DRUGI – Pomembna vprašanja, moralni čut, življenje v skupnosti;

TELO IN GIBANJE – Identiteta, avtonomija, skrb za zdravje;

SPOROČANJE, USTVARJALNOST, IZRAZNOST – Umetnost, glasba, neverbalna komunikacija;

GOVOR IN BESEDE: RABA IN OBLIKOVANJE SPOROČIL – Komunikacija, jezik in kultura

SPOZNAVANJE IN RAZISKOVANJE – Razvrščanje, prostor, čas.

Vpis v vrtec

KDO: Prošnjo za vpis lahko vložijo starši otrok, ki tekom leta vpisa dopolnijo tretje leto starosti. Prošnjo lahko vložijo tudi starši otrok, ki dopolnijo tretje leto starosti med 1. januarjem in 30. aprilom naslednjega leta, sprejem otroka v vrtec pa je odvisen od organizacije vrtca in prostih mest.

KDAJ: Ministrstvo za izobraževanje vsako leto objavi okrožnico, v kateri so navedeni točni termini za vpis; postopek vpisovanja sicer vsako leto steče v mesecu JANUARJU, ko v vseh vrtcih potekajo tudi informativni sestanki in dnevi odprtih vrat.

KAKO: Vpisni obrazci so na voljo v tajništvu šole v Nabrežini Kamnolomi 16 (040 200136), kamor starši tudi oddate izpolnjeni in podpisani obrazec.

DODATNE INFORMACIJE so dosegljive pod zavihkom VPISI na tej spletni strani.